Algemene voorwaarden en privacy verklaring

 Je kan zonder betaling afzeggen tot 24u voor de start van de activiteit of individuele afspraak. Indien je afbelt minder dan 24u op voorhand wordt de volledige sessie/activiteit je aangerekend en wordt de factuur naar je toegestuurd.

Deelname aan activiteiten georganiseerd door Hartsgewijs is geheel op eigen risico. Hartsgewijs is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welk aard dan ook, als gevolgd van deelname aan een activiteit georganiseerd door Hartsgewijs.

Veerle Troch houdt zich te allen tijde aan de geheimhoudingsplicht, maar houdt zich het recht voor in intervisie of collegiaal overleg een situatie in te brengen zonder naam en toenaam van personen.

Hartsgewijs respecteert de wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonlijke gegevens. Hartsgewijs hecht namelijk veel waarde aan de privacy van haar klanten. De gegevens die je doorgeeft aan Hartsgewijs worden vertrouwelijk behandeld.

Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van Hartsgewijs. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartsgewijs. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Aansprakelijkheid

Hartsgewijs kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Hartsgewijs is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Hartsgewijs biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Hartsgewijs kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Hartsgewijs is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Hartsgewijs oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Hartsgewijs de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Hartsgewijs en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Hartsgewijs behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Contactgegevens

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via email veerle@hartsgewijs.be

Persoonsgegevens

Informatie die je aan Hartsgewijs verzendt via formulieren op de website, valt onder de privacy policy van Hartsgewijs.

Hartsgewijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Als je je inschrijft voor een infosessie, om informatie te ontvangen of een afspraak te maken, vraag ik je:

  • Voornaam & naam

  • Emailadres

  • Telefoongegevens

Als je je inschrijft voor een training, vraag ik je deze gegevens:

  • Voornaam & naam

  • Adres

  • Telefoongegevens

  • Emailadres

  • Naam bedrijf

  • BTW nummer

  • Geboortedatum

De gegevens die ik verzamel

Hoe ik je gegevens verzamel
Hartsgewijs verzamelt je gegevens rechtstreeks van jou doordat je je informatie met mij deelt.

Waarom ik je gegevens verzamel en verwerk
Hartsgewijs verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die me toelaat je een aangename en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe heb ik enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat ik je een persoonlijke dienstverlening kan aanbieden waardoor ik steeds zeker kan zijn dat ik de juiste persoon contacteer en informeer.

Daarnaast wil ik je, in kader van mijn diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer.

Op welke basis ik je gegevens verzamel en verwerk

In kader van een overeenkomst tussen jou en mij of omdat je mij daartoe toestemming hebt gegeven verzamel en verwerk ik je gegevens.

Delen van je gegevens

Hartsgewijs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe ik je gegevens bewaar

Hartsgewijs bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Hartsgewijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe ik je gegevens bescherm

Hartsgewijs neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met veerle@hartsgewijs.be

Rechten betreffende je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hartsgewijs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar veerle@hartsgewijs.be

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Hartsgewijs kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.